بررسی و انتخاب بهینه سرپناه های موقت قابل حمل به منظور اسکان امدادی در زمان بحران با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

جمهوری اسلامی ایران همواره با انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مواجه بوده است که این موضوع نیازمند هوشیاری و برنامه ریزی دقیق به منظور کاهش پیامد های ناشی از آن می باشد. با توجه به سبک بودن، ظرفیت بالای حمل و نقل و بارگیری توجه به پناه گاه های قابل حمل در سال های اخیر افزایش یافته است. از طرفی مطالعه بر روی انواع این پناه گاه ها به منظور استفاده در بحران ها و اقلیم های مختلف تاثیر به سزایی در سهولت مدیریت بحران، افزایش کیفیت اسکان و کاهش تلفات جانی دارد. در این تحقیق هدف، بررسی و مطالعه بر روی انواع پناهگاه های تاشو به منظور بهبود کیفیت پناه گاه های موجود و همچنین ارتقاء ظرفیت حمل ونقل و بارگیری می باشد. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد و برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده میدانی و عینی استفاده شده است. پس از بررسی پناهگاه های موجود با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA) و پیاده سازی این الگوریتم در نرم افزار متلب (MATLAB)، یکی از انواع پناه گاه های بررسی شده به عنوان الگویی برای تولید و تغییر پناه گاه های مورد استفاده در زمان بحران معرفی گردید. در نتیجه با تولید پناه گاه های بهتر میتوان امکان اسکان افراد بیشتری را در زمان بحران فراهم آورد که این مهم موجب سهولت امداد رسانی و مدیریت بحران و همچنین بهبود شرایط زندگی آسیب دیدگان میشود.

کلیدواژه‌ها

 1. M. Delavar, S. khazaii, “Optimization‌ Assistance to Critical ‌Regions ‌By ‌Exploitation‌ GIS through ‌Road ‌ Networks ‌ (Case Study: Yazd Province),” Scientific Journal of Resilient City, Vol. 1 pp. 1-6, 1398. (In Persian).##
 2. M.J. Karami Salehi, “Urban planning and dealing with natural disasters,” first conference on dealing with natural disasters, Faculty of Engineeriny Univ. of Tehran, 1386. (In Persian).##
 3. A. Tifoori, M. Rastegari, “Relief Container Agile Solution for Temporary Accommodation and Relief Logistics,” Journal of Maritime Transport Industry, Vol. 1, 1396. (In Persian).##
 4. S. Savad Koohi, “Fundamentals of Civil, Urban and Crisis Project Management,” Imam Hussein University Publications, Vol. 1, 1386, Tehran. (In Persian).##
 5. S.V. Vahidi Motlagh, PH.D. Thesis, Shahid Beheshti Univ., Tehran, 1398. (in Persian).##
 6. M. Sartippipoor, “Architecture with paper materials; Execution of temporary buildings after accidents,” Housing and rural environment, Vol. 134 pp 19-23, 1390. (In Persian).##
 7. A. Haghtalab, “Design of post-traumatic emergency shelter using extensible structures,” PH.D. Thesis, Urmia Univ., Urmia, 1397. (in Persian).##
 8. M. Ghoochani, M. Taji, M. Darbanian, “The program of united roofs with the aim of preparing the courtyards of mosques for temporary accommodation in crisis situations,” Safe City Journal, Vol. 5, 1398. (in Persian).##
 9.  A. Falahi, “Architecture of temporary settlements after accidents,” Univ. of Shahid Beheshti, Printing and Publishing Center, Tehran, 2018. (In Persian).##
 10. J. Cassidy, “Impacts of Prefabricated Temporary Housing after Disaster: 1999 earthquakes In Turkey,” Habitat International, Vol. 31 PP.36-52, 2007.##
 11. M.K. Lindell, C. Prater, R.W. Perry, “Introduction to Emergency Management,” Wiley press, PP. 124-132, 2007.##
 12. M. Nikravan Monfared, “Designing a Sample of Rapid Temporary Housing Construction,” Building Engineering and Housing Sciences, Vol.1 pp. 73-87, 1386. (In Persian).##
 13. H. Bahrami, M. Abdechiri, M.R. Meybodi, “Imperialist Competitive Algorithm with Adaptive Colonies Movement,” I.J. Intelligent Systems and Applications, Vol. 2 pp 49-57, 2012. (In Persian).##
 14. K. Ziarti, S. Givechi, M.Adeli, “Optimizing the location of fire stations in Gorgan using classification method and colonial competition algorithm with earthquake crisis management approach,” Journal of Space Planning and Planning, Course. 21 Vol. 3, 1396. (In Persian).##
 15. E. Atashpaz-Gargari, C. Lucas, “Imperialist Competitive Algorithm: An algorithm for optimization inspiredby imperialistic competition,” IEEE Congeress on Evolutionary Computation, pp. 4661-4667, 2007.##
 16. DONYAE-E-EQTESAD, M. Rezaii, https://donya-e-eqtesad.com, 1396. (In Persian).##
 17. DESIGNBOOM, “Shiftpod Advanced Shelter System Pop Festival Tent,” https://www.designboom.com, 2017.##
 18. TREEHUGGER, “Sustainable Product Edesign recyclable refuge the recover disaster relief shelter,” https://www.treehugger.com, 2008.##
 19. INHABITAT, “pound foldable compact shelter provides lightweight disaster housing in under two minutes,” https://inhabitat.com, 2014.##
 20. APARTMENTTHERAPY, “foldflat shelter disaster reli,” https://www.apartmenttherapy.com, 2011.##
 21. MNN, “cardborigami improving lives with corrugated cardboard,” 2017.##
 22. A. Fereydoon, H. Hamtian, A. Mohammadzadeh, E. Osareh, “Sandwich panel optimization based on yield and buckling constraints using colonial competition algorithm,” Modares Scientific Research Journal, Course.13 Vol. 4 pp25-35, 1392. (In Persian).##
 23. C. Duan, S. Xu, Lio, Shao, “template matching using chaotic imperialist competitive algorithm,” Pattern Recognition Letters, 2001.##
 24. A. Hosseini, M. Ahmadnejhad Roshani, M. Modiri, S. Arish, “Locating hospital centers with a passive defense approach using colonial competition (Case study: District 3 of Tehran),” Modares Engineering Technical Journal, Course. 13 Vol.4 pp 25-35, 1392. (In Persian).##
 25. E. Atashpaz-Gargari, “Development of social algorithm and evaluation of its efficiency,” Master Thesis, Electrical Engineering at Faculty of Engineering, Univ. of Tehran, 1387. (In Persian).##