درباره نشریه

محورهای موضوعی مجله

1- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری

2-شهر امن و ساخت و ساز ایمن

3-مدیریت و برنامه ریزی شهری

4-مهندسی مدیریت بحران شهری

5- شهر تاب آور

6- پدافند شهری

7- شهر هوشمند

8- سایر موارد مرتبط