اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا غفارپور
استادیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

قدرت

 • ihu
 • reza.ghaffarpourgmail.com

سردبیر

علی سعیدی
دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع)

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

 • asaidi40gmail.com

مدیر اجرایی

سعید زردار
مدیر مجلات سازندگی

سلولی مولکولی

 • sazardaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید بهشید حسینی
دانشیار- دانشگاه هنر تهران

معماری

 • behshid_hosseiniart.ac.ir
غلامرضا جلالی فراهانی
استاد یار دانشگاه دفاع ملی

مدیریت راهبردی

 • civilicayahoo.com
سیدباقر حسینی
دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

 • hosseiniiust.ac.ir
صفا خزایی
دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

عمران

 • skhazaiihu.ac.ir
فریدون خسروی
دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

عمران

 • khosravi.fyahoo.com
علی سعیدی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

 • ihu
 • asaidi40gmail.com
علیرضا عندلیب
دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع)

معماری

 • mojtaba.hajipoorgmail.com
مهدی مدیری
دانشگاه مالک اشتر

برنامه ریزی شهری

 • mmodiriut.ac.ir
 • h-index: 4
سید مهدی موسی کاظمی محمدی
دانشیار گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور- تهران- ایران

جغرافیای شهری- جمعیت و توسعه

 • moosa_kapnu.ac.ir