اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
رضا غفارپور
رضا غفارپور استادیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

قدرت

 • ihu
 • reza.ghaffarpourgmail.com
سردبیر
علی سعیدی
علی سعیدی دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع)

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

 • asaidi40gmail.com
مدیر اجرایی
سعید زردار
سعید زردار مدیر مجلات سازندگی

سلولی مولکولی

 • sazardaryahoo.com
اعضای هیات تحریریه
سید بهشید حسینی
سید بهشید حسینی دانشیار- دانشگاه هنر تهران

معماری

 • behshid_hosseiniart.ac.ir
غلامرضا جلالی فراهانی
غلامرضا جلالی فراهانی استاد یار دانشگاه دفاع ملی

مدیریت راهبردی

 • civilicayahoo.com
سیدباقر حسینی
سیدباقر حسینی دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

 • hosseiniiust.ac.ir
صفا خزایی
صفا خزایی دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

عمران

 • skhazaiihu.ac.ir
فریدون خسروی
فریدون خسروی دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

عمران

 • khosravi.fyahoo.com
علی سعیدی
علی سعیدی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

 • ihu
 • asaidi40gmail.com
علیرضا عندلیب
علیرضا عندلیب دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع)

معماری

 • mojtaba.hajipoorgmail.com
مهدی مدیری
مهدی مدیری دانشگاه مالک اشتر

برنامه ریزی شهری

 • mmodiriut.ac.ir
 • h-index: 4
سید مهدی موسی کاظمی محمدی
سید مهدی موسی کاظمی محمدی دانشیار گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور- تهران- ایران

جغرافیای شهری- جمعیت و توسعه

 • moosa_kapnu.ac.ir