اهداف و چشم انداز

 اهداف

    1- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه دانش شهر امن و ساخت و ساز ایمن،

    2- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته ­های محققین در حوزه شهرسازی

    3- طرح و بررسی موضوعات شهر امن در سطح کشوری و لشگری به ­صورت تحلیلی و علمی

    4- ارائه نتایج پژوهش ­ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه دانش شهر امن

    5- شناخت و معرفی اندیشه­ ها، نوآوری ­ها و خلاقیت­ های علمی و پژوهشی و فناوری­های نوین در حوزه شهر امن در سطح دانشگاه­ها، ملی و بین­ المللی،

    6- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه شهر امن برای حضور مؤثر در عرصه ­ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی.