داوران

لیست مشاوران و داوران مجله شهر تاب آور در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

فریدون خسروی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

علیرضا عندلیب

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3

سعید رضایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4

سید بهشید حسینی

دانشگاه تهران

5

ساسان سوادکوهی­فر

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

6

سیدجواد هاشمی فشارکی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

7

صفا خزایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

8

محمدرضا سیف

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

9

فرنوش باسلیقه

دانشگاه صنعتی شاهرود

10

مهدی چمنی­مقدم

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

حبیب اله اعلمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12

علی سعیدی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

13

) سیداحمد مهدی­نیا

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14

عبدالرحمن کشوری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

15

ابوالفضل امیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

16

محمد میرزایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

17

مهران تقی ­پور

دانشگاه بیرجند

18

سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

مصطفی اطهری­نسب

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تهران