1. ارزیابی آسیب پذیری های کالبدی کلان شهرها در برابر تهدیدات تروریستی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

محمد خیبری؛ محمد خیبری


2. بررسی دومنظورگی فضاهای توقفگاه زیرزمینی بارویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه مجتمع تجاری حکیمیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمد میرزایی؛ محمدرضا عطارزاده؛ بهروز راد


3. تبیین مفهوم تاب‌آوری در شبکه برق و ارتباط آن با پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رضا غفارپور؛ محمد ایمان علیزاده


4. نقش هندسه معماری مدارس بر پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

عبداله نقی‌پور؛ سید احمد مهدی نیا؛ محمدجواد احمدی


5. بازخوانی عناصر طراحی منظر شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

هما بکرایی؛ مریم آزموده