دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی مولفه های موثر بر تاب آوری ابنیه شهری ،در برابر آتش سوزی (با روش معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

وحید بهرامی


بررسی نقش عوامل طبیعی در نگاشت مخاطرات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

ساسان زنگنه تبار؛ سید موسی حسینی


سطح بندی آسیب پذیری کالبدی مسکن استان های کشور با استفاده از مدل Topsis_AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

علی وحیدی