مطالعه تطبیقی شهر هوشمند با شهرجهانی : مفاهیم و رهیافت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

2 دانش آموخته دانشگاه تبریز

چکیده

جهانی شدن بواسطه تحولات چشمگیر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی موجب ظهور مدل های جدیدی از شهرها شده است. به‌طوری که طرح مفهوم شهر هوشمند به عنوان استراتژی ای برای حل مسایل ناشی از رشد جمعیت شهری و شهرنشینی فزاینده توجه اندیشمندان و پژوهشگران حوزه شهری را به خود جلب کرده است. مفهوم شهروند هوشمند عوامل مختلفی مانند تمایل به یادگیری مادام العمر، کثرت گرایی اجتماعی ، انعطاف-پذیری، خلاقیت، جهان وطنی و مشارکت در زندگی عمومی را دربرمی‌گیرد. شهر هوشمند با تاکید بر واقعیت مجازی«حاد واقعیت» را بر واقعیت ناب ترجیح داده است و در جهت قوام بخشی به پروژه های سرمایه داری در وضعیت پست مدرن کمک کرده است. بر این اساس، موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی شهر هوشمند با شهرجهانی است؛ لذا، این پژوهش با روش توصیفی نخست به مفهوم شهر هوشمند و جهانی و شاخص های آن می پردازد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها می باشد که شهر هوشمند و شهر جهانی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟ نتایج حاصل عبارت از این است که شهر هوشمند شهری است که بر الگوی توسعه درون زا به تاکید دارد در حالی که شهر جهانی بر الگوی توسعه برونزا تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

[1]     هاروی، دیوید (1392)، تجربه شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، انتشارات پژواک.##
[2]     بونشاتن، رائول (1385)، تحول وجابه جایی درعرصه شهری، ترجمه اکبر برزگرمولان، فصلنامه معماری و فرهنگ؛ سال هفتم؛ شماره 24، صص 65 – 61.##
[3]     Cabigon, J osefina v (2005), Cities in Globalization, ASIA-PACIFIC SOCIAL SCIENCE REVIEW,##
 
[4]     بنی فاطمه، حسین؛ بوداقی، علی (1393)، مقایسه شهر مطلوب با شهر جهانی، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال پنجم، شماره سیزدهم، صص 1-26.##
[5]     بنی فاطمه، حسین (1391)، شهر جهانی، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال دوم، شماره سوم، صص 1-20.##
[6]      پوراحمد، احمد؛ قرخلو، مهدی؛ موسوی، سیروس (1390)، بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی، مجله باغ نظر، شماره شانزده، سال هشتم، صص 29-42.##
[7]     Glaeser, E. L., & Berry, C. R. (2006). Why are smart places getting smarter? Taubman Center Policy Briefs, http://www.hks.harvard.edu/rappaport/downloads.##
[8]     Kitchin, Rob (2013). The real-time city? Big data and smart urbanism. Geo Journal, 79(1), 1–14.##
[9]     Sassen, Saskia (2005), The Global City: introducing a Concept, the Brown Journal of World Affairs, VOLUME XI, ISSUE 2.##
[10]  Guan, L. (2012) Smart Steps To A Battery City. Government News, Vol. 32, No. 2, 24-27.##
[11]  Khansari, Nasrin, Mostashari, Ali and Mansouri, Mo (2013), Impacting Sustainable Behaviour and Planning in Smart City, International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, Vol. 1 No. 2, pp. 46-61.##
[12]  Berthon Bruno, and Guittat P.(2011), Rise of the Intelligent City, Availabl at http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/ .##
[13]  Dawes, S. S., Cresswell, A. M., & Pardo, T. A. (2009). From "need to know" to "need to share": Tangled problems, information boundaries, and the building of public sector knowledge networks. Public Administration Review, 69(3), 392-402.##
[14]  Kearney (2019) available at https://www.kearney.at/web/guest/global-cities/2019.##
[15]  Snieska, Vytautas and Zykien, Ineta (2014), The role of infrastructure in the future city: theoretical perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences 156,247 – 251.##
[16]  Komakech, D. (2005). “Achieving more intelligent cities,” Municipal Engineer, vol. 158 (4), 259-264.##
[17]   Khansari, Nasrin, Mostashari, Ali and Mansouri, Mo (2013), Impacting Sustainable Behaviour and Planning in Smart City, International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, Vol. 1 No. 2, pp. 46-61.##
[18]  Toppeta, Donato (2010), The Smart City vision: How Innovation and ICT can build smart, “liveable”, sustainable cities, www.inta-aivn.org/.../Toppeta_Report_005.pdf  .##
[19]  Kramers, Anna, Hojer, Mattias, Lovehagen, Nina, Wangel, Josefin (2014), Smart sustainable cities-Exploring ICT solution for reduced energy, Environmental Modeling & Software, 56, 52-62.##
[20]  Albino, Vito, Berardi, Umberto, Maria Dangelico, Rosa (2013), Smart cities: definitions, dimensions, and performance, www.ifkad.org/Proceedings/2013/papers/.../103.pdf . ##
[21]  Yigitcanlar, T., O’Connor, K., & Westerman, C. (2008), The making of knowledge cities: Melbourne’s knowledgebasedurban development experience. Cities, 25(2), 63-72.##
[22]  Yigitcanlar, Tan, Lee, Sang Ho (2014), Korean ubiquitous-eco-city: A smart-sustainable urban form or a branding hoax?, Technological Forecasting & Social Change 89,100–114.##
[23]  Paskaleva, Krassimira. A. (2009). Enabling the smart city: The progress of city e-governance in Europe. International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 405-422.##
[24]  Kourtit, K., Nijkamp, P., & Arribas, D. (2012). Smart cities in perspective–a comparative European study by means of self- organizing maps. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 229–246.##
[25]  Knox, Paul, Taylor, Peter J (2003), World cities in a world- system, Cambridge University Press, London(1996), Transferred to digital printing 2003.##
 
[26]  پور موسوی، سید موسی؛ قورچی، مرتضی؛ رستمی، قهرمان (1390)، تبیین ژئوپلیتیکی کلانشهرهای جهانی تأملی بر تفاوت یابی مفهومی شهر جهانی و جهان شهر، فصلنامه ژئوپلتیک، سال هفتم، شماره اول، صص 41-69.##
[27]  شایگان، داریوش (1380)، افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران، نشر پژوهش فروزان روز.##
[28]  نوابخش، مهرداد؛ ملکی نظام آباد، رسول؛ معصومی، محمدتقی (1388)، رویکردی نوین به نمودهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای جنوب، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 5، صص 99-100.##
[29]  هاروی، دیوید (1392)، تجربه شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، انتشارات پژواک.##
 
[30]  Kearney (2019) available at https://www.kearney.at/web/guest/global-cities/2019.##
[31]   Li,Yongling, Lin, Yanliu and Geertman, Stan(2015), The development of smart cities in China,.edu/cron/project/CUPUM2015/.../291_li_h.pdf. ##
[32]  Shatkin, Gavin (2007), Global cities of the South: Emerging perspectives on growth and inequality, Cities, Vol. 24, No. 1, p. 1–15, Cities, Vol. 24, No. 1, p. 1–15.##
[33]  Sim, Loo-Lee, Ong, Seow-Eng, Agarwal, Adeesh, Parsa,Ali, Keivani, Ramin(2003), Singapore’s competitiveness as a global city: development strategy, institutions and business environment, Cities, Vol. 20, No. 2, 115–127.##
[34]  Snieska, Vytautas, Zykiene, Ineta (2014), The role of infrastructure in the future city: theoretical perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences 156 ;247 – 251.##
[35]  Patel Pinank R., Padhya,Himanshu J (2013), Review paper for smart city, international Journal of advanced research in engineering, science & management.##
[36]  Bartlett, Leo (2005). Smart city: Social entrepreneurship and community engagement in a rural regional city. In Proceedings of the International Conference on Engaging Communities, (Brisbane, Australia, Aug 14-17). Available at http://www.engagingcommunities2005.org/abstracts/Bartlet Leo-final.pdf. ##
[37]  Beaverstock, J.V, Smith,, R.G., Taylor, P.J., Walker, D.R.F., Lorimer,H.(2000), Globalization and world cities: some measurement methodologies, Applied Geography 20, 43–63.##
[38]  Beatley, Timothy & Collins, Richard (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 19, 287-322.##
[39]  Dirks, S., Gurdgiev, C., & Keeling, M. (2010). Smarter Cities for Smarter Growth: How Cities Can Optimize Their Systems for the Talent-Based Economy. Somers, NY: IBMGlobal Business Services. Available at ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03348usen.##
[40]   Eger, J. M. (2009). Smart growth, smart cities, and the crisis at the pump a worldwide phenomenon. I-Ways, 32(1), 47-53.##
[41]   Fernandez-Anez, Victoria (2015), Smart cities definition: discourses and stakeholders, International Conference on City Sciences Tongji University, 1-16.##
[42]  Giffinger, Rudolf (2007),Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities. Centre of Regional Science, Vienna UT, 1-28.##
[43]  Hall, peter (1996), Globalization and world cities, The Pre-Habitat II Conference on World Cities and the Urban future, Tokyo, 23-25 August.##