بررسی تأثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

چکیده

اصطلاح اینترنت اشیا واژه‌ای کلیدی برای پوشش جنبه‌های گوناگون گسترش اینترنت و وب به قلمرو فیزیکی، از طریق به‌کارگیری گسترده دستگاه‌های توزیع‌شده‌ای است که از قابلیت‌های شناسایی، سنجش یا راه‌اندازی برخوردارند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهراصفهان در سال 1397 است. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه‌ی آماری شامل 152 نفر از سرپرستان ، مدیران میانی و ارشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 110 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ی محقق ساخته با طیف لیکرت بوده و روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها نیز مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد تعیین گردید. پس از جمعآوری دادهها، تجزیه‌وتحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS و Amos انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و قابلیتهای پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

 1. M. Seifi, “Investigating the role of the Internet of Things in the inspection and safety of the oil and gas industry,” 4nd conference on safety and inspection in oil and energy industries, 2013. (In Persian).##
  1. A. Dejkam, “New strategies of the oil and gas industry in the light of the Internet of Things,” International Conference on Research in Science and Technology, 2015. (In Persian).##
  2. H. Khedmatgozar, “Investigating the role of Internet of Things in knowledge management systems (Case study: Yazd Municipality staff performance management),” Journal of Information Technology Management, vol. 7(3), pp. 553-572, 2015. (In Persian).##
  3. R. V. Kranenburg, E. Anzelmo, A. Bassi, D. Caprio, S. Dodson, and M. Ratto, “The Internet of Things,” 1st Berlin Symposium on Internet and Society: Exploring the Digital Future, 2011.##
  4. S. Khoddami and B. Osanlou, “Desisgning operational agility model based on dynamic capabilities to improve cpmpetitive activity,” Journal of Management and Development Process, vol. 27 (3), pp. 101-129, 2014. (In Persian).##
  5. J. Saffordd, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of Things (IoT): A vision، architectural elements، and future directions,” Future Generation Computer Systems, vol. 29(7), pp. 1645-1660, 2013.##
  6. M. Renani, R. Dallali Isfahani, and A. Samadi, “Property Rights and Economic Growth: An Endogenous Growth Mod,” Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), vol. 43(4), pp. 175-206, 2009. (In Persian).##
  7. K. Borna, F. Fathi, and E. Momeni, “Knowledge Discovery and its Application in the Internet of Things,” Knowledge Studies, vol. 5(17), pp. 123-156, 2019. (In Persian).##
  8. M. Omidvar, M. Afshar Kazemi, A. Tolouei, and M. Shoar, “Application of Falcon Artificial Neural Networks and Fuzzy Inference System (F-ANFIS) for Designing an Internet-of-Things Based Business Model in the Field of Telemedicine,” Journal of Executive Management, vol. 10(20), pp. 13-37, 2019. (In Persian).##
  9. K. Rahseparfard and R. Molaei, “Investigating Challenges on the Internet of things by Using Interpretive Structural Modeling,” Sciences and Techniques of Information Management, vol. 4(4), pp. 63-82, 2019. (In Persian).##
  10. S. A. Hosseini, “Internet of Things' application layer protocols,” 1rd Conference on Smart City and Internet of Things, 2017. (In Persian).##
  11. M. Parsi, A. Kiani Nikou, and A. Mohammadian, “Business Models Based on Internet of Things, Case Study: A Study of Executive Models in Megabyte Group Businesses,” International Conference on Computer Engineering and Information Technology, 2016. (In Persian).##
  12. S. Changiz, A. Kheirkhah, and M. Jalali, “Provide an approach to service discovery in the mobile Internet envi,” Information Technology in Engineering Design, vol. 9, pp. 1-13, 2016. (In Persian).##
  13. S. Khodadad Hosseini, S. Khoddami, and A. Moshabaki, “Designing a Market Performance Model Based on the Marketing Dynamic Capabilities with Operational Agility Approach,” Management Research in Iran, vol. 19 (3), pp. 83-112, 2015. (In Persian).##
  14. W. W. Quan, V. V. Kumar, S. Sundaresan, and I. Sutaria, “U.S. Patent Application,” No. 10/313,455, 2019.##
  15. M. Ben-Daya, E. Hassini, and Z. Bahroun, “Internet of things and supply chain management: a literature review,” International Journal of Production Research, vol. 57(15-16), pp. 4719-4742, 2019.##
  16. R. Y. Zhong and W. Ge, “Internet of things enabled manufacturing: A review,” International Journal of Agile Systems and Management, vol. 11(2), pp. 126-154, 2015.##
  17. Z. Bi, L. Da Xu, and C. Wang, “Internet of things for enterprise systems of modern manufacturing,” IEEE Transactions on industrial informatics, vol. 10(2), pp. 1537-1546, 2014.##